1

2

3

4

5

 

Korporacja jako forma prowadzenia biznesu

Czym jest korporacja w biznesie i gospodarce? Korporacja jest tworzona zgodnie z prawem danego państwa jako odrębny podmiot prawny, który ma uprawnienia i zobowiązania, które różnią się od członków przedsiębiorstw wchodzących w skład korporacji. Istnieje wiele różnych form korporacji. Wiele firm ustala korporacje w celach biznesowych. Często instytucje publiczne, organizacje charytatywne i kluby są korporacjami. Korporacje przybierają różne formy. Ważnym elementem korporacji jest ograniczona odpowiedzialność. Jeśli korporacja będzie miała kłopoty , akcjonariusze mogą stracić swoje inwestycje, a pracownicy mogą stracić pracę, ale udziałowcy nie ponoszą odpowiedzialności za długi korporacji swoimi majątkami. .Pomimo, ze korporacje nie są osobami fizycznymi, musze one stosować się do zalecenia przestrzegania prawa w stosunku do osób fizycznych. Niewypłacalność może prowadzić przedsiębiorstwo korporacyjne do likwidacji, gdy wierzyciele wymuszą likwidację i zaistnieje w tym celu nakaz sądowy. Najczęściej jednak nie ma potrzeby likwidacji korporacji , Read more »

Osoba prawna w biznesie

Czym jest osoba prawna w każdym biznesie? Osoba prawna (łac. persona ficta) ma oficjalną nazwę i swoje prawa, ochronę, przywileje, obowiązki, status normowany prze prawo. Pojęcie osoby prawnej jest fikcją prawną. W istocie osoby prawne przedsiębiorstwa zarządzane przez ludzi, a więc można przez to rozumieć, iż osoby fizyczne zarządzające podmiotem prawa handlowego są osobami prawnymi. Osobowość prawna pozwala zatem na łączenie się więcej niż jednej osobie fizycznej w spółkę, która czyni takie osoby osobami prawnymi . W wielu systemach prawnych, osobowość prawna jest oderwana jednak od akcjonariuszy bądź inwestorów w spółce, to znaczy ze nie posiadają oni statusu osoby prawnej. Podmioty posiadające osobowość prawną mogą być również poddane pewnym obowiązkom prawnym. . Jednostka posiadająca osobowość prawną może chronić akcjonariuszy poprzez wyzbywanie z nich odpowiedzialności osobistej. Read more »

Spółka akcyjna jako forma biznesu

Czym jest spółka akcyjna w biznesie? Spółka akcyjna jest podmiotem, który jest własnością akcjonariuszy. Każdy akcjonariusz posiada część przedsiębiorstwa odpowiednią do stosunku posiadanych przez niego akcji ( świadectwa własności). W ten sposób własność w spółce może być rozłożona bardzo nierówno. Jedni mogą mieć tyle akcji, ze będą one stanowiły w procentach większość i takie osoby nazywamy właścicielami posiadającymi kontrolny pakiet akcji, większość kontrolna. Oznacza to, że mogą oni kontrolować działanie spółki Akcjonariusze mogą sprzedawać i kupować swoje akcje bez żadnych skutków dla dalszego istnienia firmy. We współczesnym prawie spółek, istnienie spółki akcyjnej jest często równoznaczne z posiadaniem osobowości prawnej odrębnej od wspólników i ograniczonej odpowiedzialności, co oznacza, że udziałowcami są wyłącznie odpowiedzialni za zadłużenia biznesu do wartości pieniędzy, które zainwestowane w spółkę. Spółki akcyjne mogą przybierać formę korporacji lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Niektóre jurysdykcje dają możliwość rejestracji spółek akcyjnych bez zasady ograniczone odpowiedzialności. W Wielkiej Brytanii i innych krajach, które przyjęły jej model prawa spółek, Read more »

Upadłość i bankructwo w biznesie

Czym jest upadłość i bankructwo w biznesie? Upadłość to status prawny niewypłacalności osoby lub przedsiębiorstwa bądź organizacji . Jest to stan gdy jednostka lub przedsiębiorstwo nie może spłacić długów w stosunku do wierzycieli. W większości systemów prawnych bankructwo określa sąd, a najczęściej dzieje się tak na prośbę formalną bankruta, który poprzez swoją niewypłacalność nie może już podejmować kroków mających na celu spłacenie długu. Po orzeczeniu, iż dana firma, bądź osoba jest niewypłacalna, jednostka taka nie może już w pełni dysponować swoim majątkiem, który był zabezpieczeniem na wypadek popadnięcia w długi. Bankructwo i niewypłacalność w biznesie nie jest jednakowo traktowane we wszystkich krajach z uwagi na różne stany prawne. W niektórych państwach bankructwo jest ograniczone tylko do osób fizycznych a istnieją bardzo inne, niż nasze, formy upadłości, jak na przykład likwidacja administracyjna i tyczą się one spółek. W Stanach Zjednoczonych pojęcie upadłości stosuje się szerzej do formalnego postępowania upadłościowego. Read more »

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w biznesie? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą, w której odpowiedzialność członków lub właścicieli spółki jest ograniczona do tego, co zainwestowali lub gwarancji przedsiębiorstwa. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być spółka akcyjna. Jednym z przykładów jest spółka komandytowo-akcyjna. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być podzielone na spółki prywatne oraz Państwowe. Charakter podmiotów, które mogą być członkami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest ograniczony przez ustawę. Przeciwnym przykładem jest j spółka akcyjna, której udziały może kupić każdy. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można znaleźć w większości krajów, choć szczegółowe zasady regulujące ich funkcjonowanie bardzo różnią się od siebie w zależności od danego kraju oraz przepisów w nim panujących. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością polega na tym, iż członkowie spółki odpowiadają za swoje działania w imieniu spółki jedynie wysokością swojego wkładu w spółkę i wysokością aktywów spółki. Read more »

Kapitał zawsze potrzebny w biznesie

Czym jest kapitał w biznesie, firmie, przedsiębiorstwie? W ekonomia, kapitał, dobra inwestycyjne lub kapitał rzeczowy są to wyprodukowane dobra trwałe, które są używane w produkcji towarów lub usług. Dobra kapitałowe mogą być formą amortyzacji w procesie produkcyjnym. Kapitał różni się od np. ziem, tym, że kapitału musi być wytwarzany przez pracę ludzką, zanim będzie mógł brać w procesie produkcji. W fundamentalnym znaczeniu, kapitał składa się z każdej wyprodukowanej rzeczy mogącej wzmocnić firmę poprzez zwiększenie wydajności ekonomicznej pracy. Kapitał jest częścią w procesie produkcji. Domy, ziemia, czy inne dobra materialne nie mogą być kapitałem, gdyż nie są wykorzystywane w procesie produkcyjnym towarów lub usług. W ekonomii marksistowskiej kapitał służy jedynie wymianie danego dobra kapitałowego n a inne dobro lub usługę. Nie ma tam pojęcia wykorzystania kapitału do tworzenia kolejnych , oddzielnych dóbr, czy usług. Kapitał jest bardzo ważny w szczególności przy zakładaniu działalności gospodarczej. Read more »

Spółka komandytowa w biznesie

Nazwa spółki komandytowej pochodzi z języka niemieckiego i tyczy się ona w biznesie zagadnienia partnerstwa podmiotów gospodarczych. Partnerstwa mogą być tworzone w formach prawnych jawnej spółki. Wszyscy partnerzy są w pełni odpowiedzialni za zobowiązania spółki, natomiast w wypadku właśnie spółki komandytowej jeden z partnerów posiada status z nieograniczoną odpowiedzialnością , a w przypadku pozostałych odpowiedzialność jest ograniczona do ich stałych wkładów w spółkę. Chociaż współpraca sama w sobie nie jest prowadzona w formie osoby prawnej, spółka taka może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, nabywać własności do nieruchomości i pozwać lub zostać pozwanym. Istnieją również spółki komandytowe gdzie jednym ze wspólników jest firma z ograniczona odpowiedzialnością . Istnieje jeszcze więcej rodzajów spółki komandytowej. Sołka o takim charakterze daje duże pole możliwości w procesie tworzenia struktury własnościowej spółki oraz charakteru zarządzania i podziału odpowiedzialności. W biznesie jest to typ spółki bardzo elastycznej, Read more »

Spółka jawna w biznesie

W handlowym i prawnym żargonie większości krajów, partnerstwo ogólne (podstawowa forma współpracy w ramach prawa zwyczajowego), odnosi się do stowarzyszenia osób oraz organizacji niebędących spółką. Cechami wyróżniającymi spółkę jawną w biznesie są: zawieranie umowy, założenie spółki przez dwie lub więcej osoby, odpowiedzialność osobista właścicieli za wszystkie czynności prawne i długi spółki. Aktywa firmy są własnością wszystkich partnerów, a każdy z nich osobiście jest odpowiedzialny za wierzytelności przedsiębiorstwa. Domyślnie, zyski są dzielone równo pomiędzy partnerami. Jednak umowa partnerska będzie prawie zawsze wyraźnie przewidywać, w jaki sposób zyski i straty mają być dzielone. Jeśli dany partner jest popełni błędy wszyscy partnerzy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za jego zawinienia. Domyślnie partnerstwo wygasa z chwilą śmierci, inwalidztwa, a nawet wycofania się z jednego z partnerów. Większość umów o partnerstwie, iż w przypadku śmierci jednego z partnerów, inni przejmują jego udziały w partnerstwie. Read more »

Partnerstwo w biznesie

Partnerstwo jest rozwiązaniem, w którym strony zgadzają się współpracować, aby prowadzić wzajemne interesy. Ponieważ ludzie są istotami społecznymi, partnerstwa pomiędzy osobami czy firmami, zawsze były i pozostają na porządku dziennym. W najczęściej praktykowanej formie, partnerstwo powstaje między jednym lub większą ilością przedsiębiorstw , w których partnerzy biznesowi (właściciele) współpracują w celu osiągnięcia zysków i dzielenia się nimi, a także dzielenia się stratami. Partnerstwo może być zawierane bez względu na charakter sektorów firm do których należą. Partnerstwo powoduje maksymalizację zysków oraz możliwość łatwiejszego zdobywania rynków, przez co walka o klienta staje się o wiele łatwiejsza. Partnerstwo może występować na wielu poziomach. Partnerstwo może podołać wyzwaniom zbyt trudnym dla pojedynczych przedsiębiorców. Nadrzędne cele partnerstwa to zawieranie kompromisów, podział władzy i obowiązków oraz wspólne negocjowanie. Kiedy zostanie osiągnięte porozumienie między partnerami, partnerstwo jest zazwyczaj formowane przez prawo cywilne. Read more »

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza, znana również jako działalność jednego podmiotu, jest rodzajem podmiotu gospodarczego, który jest własnością i jest prowadzony przez jedną osobę i w którym nie ma prawnego rozróżnienia pomiędzy właścicielem, a prowadzonym przez niego biznesem. Właściciel otrzymuje wszelkie zyski (ze szczególnym zastrzeżeniem dotyczącym podatków od biznesu) i posiada nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie straty i długi. Atutem prowadzenia tego rodzaju firmy jest własność właściciela, jednak wszystkie długi z działalności należą również do niego i opowiada on własnym majątkiem. Oznacza to, że właściciel jest odpowiedzialny jako jednostka, a nie jako przedsiębiorstwo. Takie przedsiębiorstwo można określić jako jednoosobową firmę do której należą wszystkie zyski. Firma jest własnością kontrolowaną przez jednego człowieka. Wadą jednoosobowej działalności gospodarczej są wysokie koszty inwestycyjne na początku zakładania biznesu. Wysokie koszty wynikają z pojedynczego inwestora jakim jest właściciel biznesu. Read more »